Όροι Χρήσης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.Περιεχόμενο της ηλεκτρονικής προσφοράς

Ο συντάκτης αυτής της ιστοσελίδας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποκλείονται οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης κατά του συντάκτη των πληροφοριών, για υλική ή άυλη ζημία η οποία τυχόν προκλήθηκε από τη χρήση ή μη χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκληθεί από δόλο ή βαριά αμέλεια. Όλες οι προσφορές είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Ο συντάκτης διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, συμπληρώσει, διαγράψει μέρη ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει τη δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα.

2. Παραπομπές και σύνδεσμοι

Σε περίπτωση άμεσων ή έμμεσων παραπομπών σε περιεχόμενο ξένων ιστοσελίδων («Υπερσύνδεσμοι»), οι οποίοι βρίσκονται εκτός του πεδίου ευθύνης του συντάκτη, ο συντάκτης υπέχει ευθύνη μόνο στην περίπτωση που έχει γνώση του περιεχομένου των Υπερσυνδέσμων και του είναι τεχνικά εφικτό και εύλογο να αποτρέψει τη χρήση του παράνομου περιεχομένου. Ο συντάκτης δηλώνει ρητά ότι κατά τη στιγμή της τοποθέτησης του Υπερσυνδέσμου δεν υπήρχε κανένα παράνομο περιεχόμενο στις παραπεμπόμενες ιστοσελίδες. Ο συντάκτης δεν έχει καμία επιρροή στη μελλόντικη διαμόρφωση, στο περιεχόμενο ή στην πατρότητα των παρεπεμπόμενων ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου, διαχωρίζει ρητά με την παρούσα δήλωση τη θέση του από το περιεχόμενο όλων των παραπεμπόμενων/ συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες τροποποιούνται μετά την τοποθέτηση του Υπερσυνδέσμου. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους του συνδέσμους και τις παραπομπές που βρίσκονται εντός της δικής μας προσφοράς στο Ιντερνετ καθώς και για καταχωρήσεις τρίτων σε βιβλία καλεσμένων, φόρουμ συζητήσεων, λίστες αλληλογραφίας και όλες τις λοιπές βάσεις δεδομένων, στο περιεχόμενο των οποίων μπορούν να τεθούν παραπομπές. Ο πάροχος της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για παράνομο, εσφαλμένο ή ατελές περιεχόμενο και ιδιαίτερα για ζημίες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή μη χρήση τέτοιοιου είδους πληροφοριών, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο πάροχος της ιστοσελίδας προς την οποία γίνεται η παραπομπή και οχι αυτός ο οποίος παραπέμπει στις εν λόγω ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων.

3. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων

Ο συντάκτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σέβεται σε όλες τις δημοσιεύσεις του τα πνευματικά δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων γραφημάτων, ηχητικών εγγραφών, βιντεοσειρών και κειμένων, να χρησιμοποιεί γραφήματα, ηχητικές εγγραφές και βιντεοσειρές που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο ή να χρησιμοποιεί τυχόν δωρεάν γραφήματα, ηχητικές εγγραφές, βιντεοσειρές και κείμενα. Όλες οι εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς χρησιμοποιούμενες εμπορικές επωνυμίες και τυχόν σήματα υπόκεινται ανεξαιρέτως στις διατυπώσεις του ισχύοντος δικαίου εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των αντίστοιχων καταχωρημένων ιδιοκτητών. Η απλή μνεία των εμπορικών σημάτων δεν πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται με δικαιώματα τρίτων. Τα πνευματικά δικαιώματα σε δημοσιευμένα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον συγγραφέα παράμενουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία του συγγραφέα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση των γραφημάτων αυτών, των ηχητικών εγγραφών, των βιντεοσειρών και των κειμένων που περιλαμβάνονται σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν είναι επιτρεπτή χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του συντάκτη.

4. Διαδικτυακή επίλυση διαφορών

H Ευρωπαική Επιτροπή διαθέτει πλατφόρμα για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε στο http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.  Επικαιροποίηση των Όρων Χρήσης

Προσαρμόζουμε τους όρους χρήσης σε περίτπωση μεταβαλλόμενων συνθηκών λειτουργίας ή νομικών καταστάσεων. Επομένως σας συνιστούμε να λαμβάνετε γνώση των επικαιροποιημένων όρων χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος www.kumon.gr διαχειρίζεται από την Kumon Greece Ltd, η οποία αποτελεί υποκατάστημα της Kumon Europe & Africa Limited.

Εταιρικά Στοιχεία
Kumon Greece Ltd (“Kumon Greece”)
Αριθμός Καταχώρησης ΓΕΜΗ: 143592601001
Καταχώρημένη στην Ελλάδα
Βασική Εμπορική Διεύθυνση: Αθήνα

Όροι Χρήσης
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα πριν πλοηγηθείτε σε αυτή. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε τους όρους χρήσης και συμφωνείτε στην τήρηση αυτών. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους παρακαλώ μη χρησιμοποιλησετε την ιστοσελίδα μας.

Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε αναθεώρηση από καιρού είς καιρόν τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Παρακαλούμε ελέγξτε τη σελίδα αυτή τακτικά για να ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει, καθώς αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς.

Προστασία Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται σε αυτή την ιστοσελίδα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και τα χειριζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Kumon Greece είναι ο κάτοχος της άδειας των δικαιωμάτων Πνευματκής Ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα μας καθώς και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή. Τα έργα αυτά προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία καθώς και διεθνείς συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα βάσει του ελληνικού δικαίου που προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Συναινείτε στη μη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή και αναπαραγωγή της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Η Kumon Greece ενδέχεται να αναβαθμίζει την ιστοσελίδα μας από καιρού εις καιρόν καθώς και να τροποποιεί το περιεχόμενο της ανά πάσα στιγμή. Η Kumon Greece δεν εγγυάται ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν περιέχει κανενός είδους σφάλμα ή παράλειψη και ως εκ τούτου η Kumon Greece δεν προβαίνει σε καμία δήλωση και εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Kumon Greece δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή επακόλουθη απώλεια που προκύπτει ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας ή/και την εξάρτηση από πληροφορίες και περιεχόμενο που αποκτήθηκε από την ιστοσελίδα μας. 

Η Kumon Greece δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπός μας είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και ως εκ τούτου η Kumon Greece δε δέχεται καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε σχέση με ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, το λογισμικό του υπολογιστή, δεδομένα, οποιοδήποτε άλλο υλικό λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή προστατευτικά μέτρα για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από απώλεια ή ζημιά.

Σύνδεση Τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να αναφέρεται σε άλλους ιστότοπους ή να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, η χρήση αυτών των άλλων ιστότοπων είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Όταν ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, αυτοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για δική σας πληροφόρηση. Η Kumon Greece δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων και ως εκ τούτου αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποστήριξη από την Kumon Greece.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και οι όροι χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται από κάθε άποψη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικές με την ιστοσελίδα μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: info@kumon.com.gr

Χρήση Cookies

Τα “cookies” είναι κομμάτια πληροφοριών που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας με σκοπό την αποθήκευση των πληροφοριών αυτών. Η χρήση των cookies είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που παρέχει χρήσιμα χαρακτηριστικά για τους πελάτες. Τα cookies δεν αναγνωρίζουν τους χρήστες προσωπικά, αλλά αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ενός χρήστη.Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. 

Ποιά Cookies χρησιμοποιούνται σ' αυτή την ιστοσελίδα;

Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτού του είδους συλλέγουν πληροφορία σχετική με την επισκεψιμότητα της ιστοελίδας, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή που εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος. Αυτά τα cookies δε συλλέγουν πληροφορία η οποία εντοπίζει τον επισκέπτη. Η πληροφορία που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ομαδοποιημένη και ως εκ τούτου ανώνυμη. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της λειτουργία της ιστοσελίδας. 

Τρίτος πάροχος

ΟΝΟΜΑ COOKIE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Google

__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Τα cookies αυτού του είδους χρησιμοποιούνται από τα Google Analytics προκειμένου να εξάγουμε στατιστικές για τη χρήση της ιστοσελίδας. Η πληροφορία συλλέγεται με αθροιστική τρόπο προκειμένου να μας παρέχει το συνολικό αριθμό των επισκέψεων από συγκεκριμένες πηγές όπως για παράδειγμα μια Μηχανή Αναζήτησης ή μια άλλη Ιστοσελίδα. Η KUMON Deutschland GmbH χρησιμοποιεί τα Google Analytics 1st party cookies ταυτόχρονα με τα DoubleClick's 3rd party cookies για να παρέχει επιπλέον πληροφορία επί των δημογραφικών ή των ενδιαφερόντων στην αναφορά των Google Analytics. Δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες. 

Facebook

datr
loc
locale
lu
x-src

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το Facebook, έτσι μπορούμε να προβάλλουμε τα εικονίδια του Facebook και τον αριθμό των "μου αρέσει" στις ιστοσελίδες μας. Δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες.


Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε ένα ιστότοπο να θυμάται επιλογές που έχετε κάνει, όπως το μέγεθος ενός κειμένου, τις γραμματοσειρές και άλλα μέρη των ιστοσελίδων που έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την περιήγησή σας σε άλλους ιστοτόπους. 

COOKIE NAME

DESCRIPTION

PHPSESSID

Αυτά τα cookies προσδιορίζουν την τρέχουσα παρουσία σας στον ιστότοπό μας. Τα χρησιμοποιούμε για να αναγνωρίζουμε τις μεμονωμένες επιλογές που κάνετε, οι οποίες δεν αποθηκεύονται με άλλα μέσα και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά εαν δε βρίσκεστε στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

 

Πώς να ελέγξετε και να διαγράψετε τα Cookies;

Μπορείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε τα cookies που έχουμε ορίσει ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε πατώντας στην επιλογή "Βοήθεια" στον κατάλογο του προγράμματος περιήγησής σας. Εκεί μπορείτε να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από την αποδοχή νέων cookies, να ζητήσετε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε νέα cookies ή να απενεργοποιήσετε τα cookies εντελώς.

Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies και πώς να τα διαχειριστείτε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

www.aboutcookies.org

 


Προϋποθέσεις για τους γονείς που συμμετέχουν στην εκστρατεία "Εξοικονομήστε το τέλος εγγραφής" 2024

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τους όρους που ισχύουν για τους γονείς και τους μαθητές που συμμετέχουν στην εκστρατεία "Εξοικονομήστε το τέλος εγγραφής".
 1. Συμμετέχοντας στην εκστρατεία " Εξοικονομήστε το τέλος εγγραφής " σε ένα κέντρο μάθησης KUMON, οι γονείς συμφωνούν με τους παρόντες όρους.

 2. Η προωθητική ενέργεια "Εξοικονόμηση τέλους εγγραφής" αποτελεί απαλλαγή από το τέλος εγγραφής, το οποίο οφείλεται αμέσως μόλις το παιδί αρχίσει να μαθαίνει στο KUMON.

 3.  η προωθητική ενέργεια "Εξοικονόμηση τέλους εγγραφής" ισχύει από την 1η Μαΐου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024. για να είναι επιλέξιμη η προωθητική ενέργεια "Εξοικονόμηση τέλους εγγραφής", το παιδί πρέπει να εγγραφεί εντός αυτής της περιόδου.

 4. οι γονείς πρέπει να έχουν παρακολουθήσει μαζί με το παιδί τους συνέντευξη κατάταξης στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας "Εξοικονομήστε το τέλος εγγραφής" και το παιδί πρέπει να την έχει περάσει για κάθε εξεταζόμενο μάθημα

 5. Η εκστρατεία "Εξοικονομήστε το τέλος εγγραφής" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της KUMON.

 6. Συμμετέχοντας στην προωθητική ενέργεια "Εξοικονομήστε το τέλος εγγραφής", οι γονείς συμφωνούν να συνάψουν τους όρους και τις προϋποθέσεις με τον εκάστοτε εκπαιδευτή και να καταβάλουν τα τέλη που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

 7. Η KUMON και οι εκπαιδευτές διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη χρήση της προωθητικής ενέργειας "Εξοικονόμηση τέλους εγγραφής" κατά την κρίση τους.

 8. Η συμμετοχή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα.

 9. Η προσφορά "εξοικονόμηση τέλους εγγραφής" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στα συμμετέχοντα κέντρα εκμάθησης KUMON και δεν μπορεί να ανταλλαγεί με μετρητά.

 10. Ούτε το προσωπικό της KUMON ούτε οι εκπαιδευτές θα ανεχθούν επιθετική, προσβλητική ή διασπαστική συμπεριφορά. Εάν ένα παιδί ή ένας γονέας συμπεριφέρεται με απαράδεκτο τρόπο, θα του ζητηθεί να αποχωρήσει από το κέντρο εκμάθησης και το παιδί θα απομακρυνθεί από το κέντρο εκμάθησης και θα του απαγορευτεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις.

 11. Τα παράπονα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον εκπαιδευτικό.

 12. Ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις νομικές διαφορές σε σχέση με τους προαναφερθέντες όρους είναι το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Εφαρμόζεται αποκλειστικά το γερμανικό δίκαιο, με εξαίρεση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων όρων είναι άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις οδηγίες του συμμετέχοντος εκπαιδευτή KUMON, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του εκάστοτε εκπαιδευτή KUMON.